Verksamhetsberättelse för tiden 20.3 2001 till 21.3 2002

Spruthuset

För fjärde sommaren drev vi brandmusem i Storfors Spruthus. Det kom 200 betalande besökare. Genom anbuds­förfa­rande fick vi åter förtroendet att sköta turistinformationen dit ca 600 personer sökte sig. Det gick att hålla öppet tack vare stöd från kom­munen och ALU. Kaffeser­veringen under sommaren gav en liten inkomst. Re­sultat av utställningen har redovisats till kommunen.

Chefen för Värmlands Museum besökte museet och Susanne Hallgren, också från museet, har även gett prak­tiska råd om utformningen. Vi gjorde därför om central­skylten och visar nu sammanhang och företeelser tydli­gare. Utställ­ningen innehöll ett nytt fordon, en Landrover från Karlstad. Nya skärmar tillverkades. De ska an­vändas för temautställningar (t ex brand­mannens verktyg). Årets tema blev inte klart men innebar ändå att besökare stannade längre för att läsa skärmtexter. Ett antal enkla räknefrå­gor, sådant som en brandman måste klara, har delats ut till besökare och roade många.

Turistrådet delar varje år ut ”Hedersnycklar” till turistansvariga och journalister vilket resulterade i några besök. Vi blev omskrivna i minst åtta tidningsartiklar under 2001. Projektet ”Bergsmän och bruksfolk” besökte Sprut­huset. Kommunen har som mål att få med Spruthuset i detta projekt. Vi hade öppet två helger i anslutning till sportlovet men då kom bara en handfull besökare. En tysk grupp, en ungdomsbrandkår, besökte Storfors.

Brandhistorien

Kunskapen om landskapets brandhistoria ökar hela tiden. Vi fortsätter ansträngningarna att hitta, bevara och visa äldre brandmaterial.

Tre informationsblad har skickats alla medlemmar. Kontaktpersoner finns vid flera kårer. Klubbens hemsida www.come.to/vbk uppdateras regelbundet av Anders Lundberg. Vi hade 400 besökare på hemsidan. Det finns nu även en tysk beskrivning på samlingarna. För att marknadsföra verksamheten har vi med hjälp av Stefan Jönsson har vi fått en egen logo­type. Klubben deltog med en monter i Storfors framtidsmässa.

Diverse projekt

Ett antal projekt har tagits fram och stöd söks på olika håll för att kunna komma igång med förstudier. Dessa ska visa om det är realism i planerna. De är så omfattande att det inte går att driva del helt som ideellt arbete. Klub­ben är med i ett turistprojekt för Östra Värmland. Därifrån och från Landstinget har vi våra planer bedömts vara realistiska och genomarbetade. Nu behövs startpengar för att göra en förstudie kring alla projekt. Projektet med John Ericssons ångspruta kan starta när vi har mer pengar. En ansökan om stöd till ritningar är lämnad till IVL.

Per Modin har arbetat med en folder och en skärmutställning kring brandskydd av kulturvärden. Den kan bli klar till sommaren. Detta projekt stöds av Värmlands Brandförsvarsförening och Sveriges Hembygdsförbund är intresse­rade.

Styrelsen

Ordförande har varit Björn Albinson, vice ordförande Bengt Röös, kassör Anders Persson. Övriga ledamöter var Ove Lindh och Bo Wennerström. Morgan Johansson och Anders Lundberg var suppleanter. Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden. Verksamhetsplanen har följts.

Styrelsen har analyserat styrkor/svagheter, drivkrafter/motkrafter samt hot/möjligheter. Den samlade slutsatsen är att vi fortsätter samt att det kan gå att få bättre fart. En svaghet är att vi i styrelsen känner för få av Storfors politi­ker och företagare. Vi får göra saker själva vilket förutsätter bra samverkan - då kommer andra och vill vara med. Vi försöker att aktivera medlemmar med preciserade uppgifter. Vi behöver ta fram externa pengar till allt vi vill göra.

Ekonomi

Klubben hade vid årsskiftet 225 (214) med­lemmar varav sju företagsmedlemmar. Kassabehåll­ningen vid års­skiftet var 10927 kr.

 

Björn Albinson

Ordförande