Värmlands brandhistoriska klubb

 

Verksamhetsberättelse för tiden 21.3 2002 till 19.3 2003

 

Brandhistorien

Klubbens verksamhet ökar kunskaperna om landskapets brandhistoria. Vi fortsätter ansträngningarna att hitta, bevara och visa äldre brandmaterial. Den nationella utvecklingen har beskrivits i ett par artiklar. Avsikten är att kunna visa både Värmlands och hela landets utveckling. Tre informationsblad har skickats till medlemmarna. Kontakt­personer finns vid flera kårer. Vi har ny hemsida www.brandhistoriska.org och den uppdateras regelbun­det av Anders Lundberg. Vi hade 900 (400) besökare på hemsidan.

 

Diverse projekt

Ett antal idéer till projekt har tagits fram. En studie genomförs under februari och mars 2003 för att bedöma dess realism. För ändamålet har vi fått stöd från EU (Mål 3, insatsområde fyra), Arbetsförmedlingen och Turism i Östra Värmland och kunnat anställa Bo Lövgren. Klub­ben är med i ett turistprojekt, delvis EU-finansie­rat,  för Östra Värmland. Projektet med  John Ericssons ångspruta kan starta när vi har mer pengar. Under året har inga stora framsteg skett med detta projekt.

 

Riksantikvarieämbetet har givit oss stöd med 15.000 kr för att rusta äldre materiel. Detta pågår och ska vara avslutat i maj 2003. Bla har två larmtrummor från Karlstad renoverats. Bidraget kom från anslaget till arbets­livsmuseer. Vårt brandmuseum är ett sådant

 

Foldern om kulturbrandskydd  kan bli klar till sommaren 2003. Detta projekt stöds av Värmlands Brandförsvars­förening och  Sveriges Hembygdsförbund är intresse­rade.

 

Spruthuset och utställningen

I fem somrar har vi drivit  brandmuseum i Storfors Spruthus. Antalet betalande besökare var blygsamma 140 (200). Genom anbuds­förfa­rande skötte vi  turistinformationen och dit kom 570 personer.  Det gick att hålla öppet tack vare stöd från kom­munen och ALU. Re­sultat av utställningen har redovisats för kommunstyrelsens arbetsut­skott.

 

Vi blev omskrivna i minst sex tidningsartiklar under 2002.  Under fyra vårveckor disponerade klubben en monter i entrén till Värmlands Museum och lika länge i Räddningsverkets entré

 

Som gåva har vi fått en äldre brandbil från försvarsmakten – den har ursprungligen använts i Väse. Även andra gåvor och lån har gjort att utställningen kan varieras men inför denna säsong gjordes bara små ändringar.

 

Ekonomi

Klubben hade vid årsskiftet 230 (225) med­lemmar varav 6 företagsmedlemmar. En del nya medlemmar har kommit och andra har slutat. Vi fortsätter att värva medlemmar men riskerar att tappa en del av dem som nyttjat rabattsystemet.  Kassabehåll­ningen vid års­skiftet var 25.244 kr.

 

Styrelsen

Ordförande har varit Björn Albinson,  kassör Jan Andersson. Övriga ledamöter var Ove Lindh och Bo Wenner­ström, en post blev  vakant pga avhopp men besattes efter hand av Ingrid Andersson. Morgan Johansson och Anders Lundberg var suppleanter. Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden. Verksamhetsplanen har följts.

 

Styrelsen har analyserat verksamheten. En slutsats är att klubben behöver en starkare förankring i Storfors. Fler ortsbor behöver engageras för att se till samlingarna hela året, för­bereda öppethållande och ge stöd under som­maren. För att nå detta mål genomfördes ett idémöte under mars 2003. Öppet hus planeras till senare under vå­ren. Ett vikigt mål är att få igång verksamhet, kring Spruthuset och våra samlingar, utanför turistsä­songen.

 

 

Björn Albinson                                           

Ordförande