Värmlands brandhistoriska klubb


Verksamhetsberättelse för tiden 19.3 2003 till 17.3. 2004


Brandhistorien

Klubbens verksamhet ökar hela tiden kunskapen om landskapets brandhistoria. Vi fortsätter att hitta, bevara och visa äldre brandmaterial. I listorna över Värmland berättas om bränder och organisatoriska framsteg. En del av utrustningen illustrerar den utveckling som beskrivs i texterna. Under året har hemsidan kompletterats med en omfattande lista med 500 stora bränder och olyckor före 1950 i hela landet. Vid Brand­kårshistoriska Sällskapets årliga möte gjorde undertecknad en uppskattad exposé av den brandhistoriska utveck­lingen i Värmland såsom klubben visar den. I det sammanhanget är vi föregångare. Räddningsverkets nya brandmannautbildning inleddes med brandhistoria och ganska många elever använde våra uppgifter.


Diverse projekt

En studie genomfördes för att bedöma realismen i våra projekt. För fick vi stöd med 100.000 kr. Resultatet var uppmuntrande och planerna ansågs genomförbara under förutsättning att engagemanget kan ökas i Storfors. Klub­ben är med i ett turistprojekt, delvis EU-finansie­rat, för Östra Värmland. Projektet med John Ericssons ång­spruta kan starta när vi har mer pengar. Under året har inga framsteg skett med detta projekt. Ett par klasser från Vargbroskolans var i Spruthuset och nyttjade samlingarna som underlag i utbildningen.


Riksantikvarieämbetets anslag på 15.000 kr är inte helt förbrukat. Material har gjorts iordning för en uppvis­ningsgrupp.


En folder om kulturbrandskydd blev klar under året och gjordes till största delen av Per Modin. För arbetet fick vi ersättning från Värmlands Brandförsvars­förening. Foldern är utsänd till Värmlands Hembygdsförbunds med­lemmar och Värmlands räddningstjänster.


Spruthuset och utställningen

I sex somrar har vi drivit brandmuseum i Storfors Spruthus. Inför sommaren hade vi beslutat om fri entré för att få fler lokala besökare. Det lyckades och det kom 490 (140) personer. Öppettiderna var längre än tidigare år (11.00 - 16.30 alla dagar). Men det gick inte att få gratis arbetskraft som vi haft tidigare vilket kostade klubben 15.000 kr. Kommunen hjälpte till med ytterligare 5000 kr så vi kunde ha öppet. Antalet besö­kare till turistinforma­tionen blev 390 (570). Re­sultat av verksamheten har skriftligt redovisats till kommunen.


Vi blev omskrivna i tre tidningsartiklar och medverkade i ett inslag i lokalradion. Minskningen beror på att vi inte hade några intressanta nyheter. Utställning var under året i stort sett oförändrad förutom att informa­tionsmaterialet var förnyat och kompletterat. Många besökare överraskas av utställningens omfattning.


Ekonomi och medlemmar

Klubben hade vid årsskiftet 219 (230) med­lemmar varav 8 (6) företagsmedlemmar. En del nya medlemmar har kommit och andra har slutat. Kassabehåll­ningen vid års­skiftet var ca 23.000 kr.


Tre informationsblad har skickats till medlemmarna. Kontakt­personer finns vid flera kårer. Vi har ny hemsida www.brandhistoriska.org och den uppdateras regelbun­det av Anders Lundberg. 1500 (900) besök blev det på hemsidan och flera gånger har vi fått berömmande ord om dess innehåll och uppläggning.


Framtiden

Klubben hade i november ett informationsmöte om framtiden i Storfors men dit kom bara ett par personer. Det är fortfarande ett viktigt mål är att få igång verksamhet kring våra samlingar utanför turistsä­songen. Men ett första viktigare mål är att få fler medhjälpare kring det vi redan har. Lyckas inte detta till nästa säsong måste vi över­väga att bara öppna för grupper och ett par helger.


Styrelsen

Ordförande har varit Björn Albinson, kassör Jan Andersson, övriga ledamöter var Ove Lindh, Bo Wenner­ström och Ingrid Andersson. Morgan Johansson och Anders Lundberg var suppleanter. Styrelsen har bara haft två pro­tokollförda sammanträden. Vid ett möte var vi inte beslutsmässiga. Hela styrelsen informerades brevledes om pro­blemet med bemanningen.


Björn Albinson

Ordförande