Värmlands brandhistoriska klubb

 

Verksamhetsberättelse för tiden 17.3. 2004 – 9.3 2005

 

Brandhistorien

Klubbens verksamhet ökar hela tiden kunskapen om landskapets brandhistoria. Vi fortsätter att hitta, bevara och visa äldre brandmaterial. I listorna över Värmland berättas om bränder och organisatoriska framsteg. En del av utrustningen illustrerar den utveckling som beskrivs i texterna. Listan med stora bränder och olyckor före 1950 från hela landet kompletteras successivt och omfattade vid årsskiftet 630 (500) händelser. Alla brandlagar eller motsva­rande från år 1350 finns på hemsidan. Listan från hela landet, serien av lagar och de korta daterade noti­serna från Värmland, inkl diverse lagar och stadgor, ger tillsammans en bra bild av den brandhistoriska utveck­lingen.

 

Diverse projekt

Inga projekt har genomförts under året. Uppföljning för att fullfölja idéerna från förra årets stora projekt har påbörjats men utan konkret resultat. Projektet med  John Ericssons ång­spruta kan starta när vi har mer pengar. I övrigt har inga framsteg skett.  Carlstad Gillet har kontaktats för eventuellt samarbete kring bilder. Riksantikva­rieämbetets anslag på 15.000 kr är inte helt förbrukat. Material har gjorts iordning för en uppvis­ningsgrupp. Det återstår anslag så att vi kan gör en vattentunna.

 

Spruthuset och utställningen

I sju somrar har vi drivit  brandmuseum i Storfors Spruthus. Denna sommar kunde vi bara ha öppet ett antal lördagar och söndagar (kl 13-16) men hade bara ca 20 besökare. Det gick inte att få gratis arbetskraft. Upp­giften delades på medlemmar och ett par ungdomar. Turistinformationen drevs av kommunen i Folkets Hus. Länets brandkårstävling arrangerades i Storfors med ett extra moment vid Spruthuset. 90 veteranfordon hade kontroll­station på samma plats. Båda arrangemangen lockade storforsbor till området. Tornklocka är åter uppe och har klingat vid ett par aktiviteter. En pensionärsgrupp från Karlskoga kom på kvällsbesök. Vi blev omskrivna i sex tidningsartiklar. Utställning var under året oförändrad förutom en bränd timmerbit från Södra Råda kyrka vilken illustrerade vår folder om brandskydd av kulturarvet. Samlingarna i förråd i  Nässundet är sorterade. Klubben har fått en fungerande brandbil (International 1965 med dubbelhytt) från Karlstadregionens brandförsvarsförbund.

 

Ekonomi och medlemmar

Klubben hade vid årsskiftet ca 100 (219) med­lemmar. Det är en kraftig minskning trots att vi fått en del nya. Kassabehåll­ningen vid års­skiftet var ca 16.500 kr.

 

Tre informationsblad har skickats till medlemmarna. Hemsidan www.brandhistoriska.org  uppdateras regelbun­det av Anders Lundberg. 1500 (1500) besök blev det på hemsidan under 2004. Den är presenterad av Brandhi­storiska Säll­skapet, av tidningen Brand och Räddning och av Förbundet Sveriges Ungdomsbrandkårer.

 

Framtiden

Det är fortfarande ett  viktigt mål är att få igång verksamhet kring våra samlingar utanför turistsä­songen. Men ett första viktigare mål är att få fler medhjälpare kring det vi redan har. Verksamheten har presenterats vid  en brandchefsträff i maj. Kontakter har tagit med Hembygdföreningen och  Natur­skyddsföreningen i Storfors för att höra om intresset för samverkan. Sådant måste drivas hela tiden. Flera medlemmar behöver arbeta med och kring Spruthusets samlingar och medlemsantalet måste ökas.

 

Styrelsen

Ordförande har varit Björn Albinson,  kassör Jan Andersson,  övriga ledamöter var Ove Lindh, Bo Wenner­ström och Ingrid Andersson. Leif Johannesson och Anders Lundberg var suppleanter. Styrelsen har haft två pro­tokoll­förda sammanträden.  

 

Björn Albinson                                           

Ordförande