Värmlands brandhistoriska klubb


Verksamhetsberättelse för tiden 9.3 2005- xx 2006


Brandhistorien

Klubbens verksamhet fortsätter att öka kunskapen om landskapets brandhistoria. Mer utrustning hittas och beva­ras. De innehållsrika listorna från Värmland berättar genom ca 800 notiser om bränder och organisatoriska framsteg. Epokbeskrivning­arna har reviderats med stöd från Värmlands Museum. Listan med stora bränder och olyckor före 1950 från hela landet kompletteras successivt och omfattade vid årsskiftet 698 (630) händelser. Föredrag har hållits för Räddningsverket. Stockholms Universitet (Stads- och kommunhistoriska Institu­tet.) är imponerade och fått våra listor. Värmlandsarkiv och Karlstad kommunarkiv har meddelat att där finns en hel del material att söka i.


Spruthuset och utställningen

En del av utrust­ningen som visas illustrerar den utveckling som beskrivs i texterna. Utställning var under året oförändrad. Vi hade bara öppet på begäran och hade ett hundratal besökare under året. Bland besökarna finns direktionen för Bergslagens räddningstjänst. Alfastiftelsen beviljade ett bidrag på 30 000 kr som används för att anpassa utställningen till barn och ungdom. Samlingarna i Nässundets förråd är sorterade. Klubben har fått en fungerande brandbil (International 1965 med dubbelhytt) från Karlstadregionens brandförsvarsförbund samt pumpar mm från Arvika och Åmotfors bruk. Parken kring Spruthuset rustas upp av kommunen. Vi har fått mer hjälp med tillsynen av Spruthuset och förrådet. Ett försök med bakluckeloppis i samband med Storfors marknad fick inställas på grund av dåligt intresse. Vi blev omskrivna i fem tidningsartiklar. När Kristinehamns brandkår firade 100 år och Sunne arrangerade årets brandbilsrally lånades utrustning från Spruthuset.


Ekonomi och medlemmar

Klubben hade vid årsskiftet drygt 200 (100) med­lemmar. I första hand beror ökningen på att företagsmedlemmar och de gruppanslutna kårerna återkom. Kassabehåll­ningen vid års­skiftet var ca 48 000 kr. Av detta är 30 000 kr bidraget från Alfastiftelsen som vi inte börjat använda.


Tre informationsblad har skickats till medlemmarna. Hemsidan www.brandhistoriska.org uppdateras regelbun­det av Anders Lundberg. Ca 2000 (1500) besök blev det på hemsidan under 2005.


Diverse projekt

Uppföljning pågår för att fullfölja idéerna. Ett arbete har inletts genom kontakter med Vargbroskolan. Riksan­tikva­rieämbetets anslag på 15 000 kr är inte helt förbrukat. Material har gjorts i ordning för en uppvis­nings­grupp. Ångspruteprojektet har inte gått framåt.


Framtiden

Viktigast är fortfarande att få igång verksamhet kring våra samlingar under och utanför turistsä­songen. Flera medlemmar behöver arbeta med och kring Spruthusets samlingar och medlemsantalet måste ökas. Klubben medverkar i lokalt turistsamråd och vill ingå i olika nätverk och kunna öppna på kort varsel i samband med andra verksamheter.


Styrelsen

Ordförande har varit Björn Albinson, kassör Jan Andersson, övriga ledamöter var Ove Lindh, Bo Wenner­ström och Ingrid Andersson, Leif Johannesson och Anders Lundberg var suppleanter. Styrelsen har haft två pro­tokoll­förda sammanträden. Klas Helge har under året adjungerats som kassör. Ordföranden deltog i Hembygdsför­bundets höst­möte.Björn Albinson

Ordförande