Värmlands brandhistoriska klubb

 

Verksamhetsberättelse för tiden 23.3 2006 – 11.4 2007

 

Brandhistorien

Klubbens verksamhet fortsätter att öka kunskapen om landskapets brandhistoria. Mer utrustning hittas och beva­ras. De innehållsrika listorna från Värmland berättar genom ca 920 (800) notiser om bränder och organisatoriska framsteg. Under året sammanställdes den för tionde gången. Listan med stora bränder och olyckor före 1950 från hela landet kompletteras successivt och omfattade vid årsskiftet 750 (698) händelser. Tre föredrag har hållits i form av lunchseminarier på Räddningsverket.

 

Spruthuset och utställningen

Alfastiftelsen bidrag har använts för att sätta upp en glidstång och trappräcken. Pumpgropen har förbättrats och nya skyltar kring nio teman har tillverkats. Vagnar, pumpar, overaller och diverse material för att visa teknik har skaffats under året. Vi får fortfarande nyttja lokalen hyresfritt. Kommunen planerar att parken kring Spruthuset ska rustas upp. Hotel Bruksgården är sålt och öppnas åter under våren 2007.

 

Utställningen förnyades och vi hade öppet vardagar under sex veckor med tre timmar varje dag. Trots intervju i radion, ett par större artiklar, annonser och blad till andra arrangörer kom bara drygt 20 besökare. Vi kan alltså inte locka folk med enbart våra samlingar.

 

Ekonomi och medlemmar

Klubben hade vid årsskiftet 220 (200)  med­lemmar. Av dessa är 129 från fyra kårer där alla är medlemmar mot reducerad avgift. Några är nya medlemmar och en del har slutat. Kassabehåll­ningen vid års­skiftet var ca 24 000  kr.

 

Tre informationsblad har skickats till medlemmarna. Hemsidan uppdateras regelbun­det med  hjälp av Anders Lundberg. Ca 2040 (2000) besök blev det på hemsidan under 2006.

 

Projekt

”Uppdraget” – ett projekt för mellanstadiet i Vargbroskolan där fyra elever hjälpte oss med idéer för att locka barn och ungdomar. Förslaget blev att arrangera Spruthusets Dag men tidsbrist gjorde att vi inte kunde genom­föra det under året. Vi fortsätter försöken att få skolan att utnyttja samlingarna i matematik- och fysikundervis­ningen.. Riksan­tikva­rieäm­betets anslag på 15 000 kr är inte helt förbrukat men material har gjorts i ordning för en uppvis­nings­grupp. Ångspruteprojektet har inte gått framåt även om det visades upp i samband med ett semi­narium som skulle stärka samhörigheten mellan USA och Sverige. Emigrantregistret var huvudarrangör.

 

Framtiden

Under året blev klubben tio år vilket uppmärksammades i en större artikel i NWT. Ytterligare sju artiklar har under året berört klubben och vårt arbete. Klubben är nu känd hos ganska många. Brandhistoria Sällskapet har åter haft en artikel om vårt arbete.

 

Viktigast är fortfarande att få igång verksamhet kring våra samlingar under och utanför turistsä­songen. Flera medlemmar behöver arbeta med och kring Spruthusets samlingar och medlemsantalet måste ökas. Klubben medverkar i lokalt turistsamråd och vill ingå i olika nätverk och kunna öppna på kort varsel i samband med andra verksamheter.

 

Samlingarna

Mindre kompletteringar har skett. En äldre utskjutsstege och diverse armaturer har lånats av Karlstadregio­nens räddningstjänst till utrustning av en brandbil från Skoghall – 30-talsmodell. Förrådet i Nässundet är fyllt.

 

Styrelsen

Ordförande har varit Björn Albinson, kassör Klas Helge, adjungerad, Jan Andersson, Lennart Andersson, Bo Wenner­ström och Ingrid Andersson, Lars Nystadius och Anders Lundberg var suppleanter. Styrelsen har haft tre pro­tokoll­förda sammanträden..

 

 

Björn Albinson                                                           

Ordförande