Värmlands brandhistoriska klubb


Verksamhetsberättelse för tiden 11.4 2007 – 26.3 2008


Brandhistorien

Verksamhet fortsätter att öka kunskapen om landskapets brandhistoria. Mer utrustning kan beva­ras och erbjuds klubben. De innehållsrika listorna från Värmland berättar genom ca 1000 (920) notiser om bränder och organisatoriska framsteg. Här anges även viktiga organisatoriska händelser som berör hela landet. Listan med stora bränder och olyckor före 1950 från hela landet kompletteras med fler referenser och fler händelser och omfattade vid årsskiftet 790 (750) händelser. Föredrag har hållits från Brandforsk styrelse och Nordiskt Brandforum. Under ett par år har vi redovisat översikter om utvecklingen ändå från medeltiden i hela landet. Nu kommer utvecklingen från 1950-talet att beskrivas kortfattat och med olika teman.


Spruthuset och utställningen

Denna sommar drevs turistinformationen från Spruthuset under tiden 11 juni till 8 september. Personalen berättade vid behov om samlingarna.180 besökare tittade på samlingarna. Entréavgift var frivillig. Vi får fortfarande nyttja lokalen hyresfritt. Kommunen har röjt i parken och kring dammen där även en fontän sprutar vatten. Den är delvis gjord av ett par äldre vattenkanoner. Hotel Storfors har öppnat intill Spruthuset och önskar samarbete.


Spruthusets Dag arrangerades den 8 september med ca 60 besökare som kunde gå en tipsrunda i parken samt köpa korv/bröd/saft och bullar. Botvids Busar anlitades som underhållning. Erfarenheten blev att vi kan arrangera något liknande flera gånger.


Ekonomi och medlemmar

Klubben hade vid årsskiftet 216 (220), varav 12 organisationer, med­lemmar. Av dessa är 129 från fyra kårer där alla är medlemmar mot reducerad avgift. Kassabehåll­ningen vid års­skiftet var ca 21 000 kr.


Tre informationsblad har skickats till medlemmarna. Hemsidan uppdateras regelbun­det med hjälp av Anders Lundberg. Ca 2100 (2040) besök blev det på hemsidan under 2007 av ca 1100 unika besökare.


Projekt

Riksan­tikva­rieäm­betets anslag på 15 000 kr är inte helt förbrukat men material har gjorts i ordning för en uppvis­nings­grupp. 3000 kvar Ångspruteprojektet har inte gått framåt. Förfrågningar har ställts till länsstyrelsen om möjlighet att söka bidrag till ett garage.


Framtiden

Fem artiklar har under 2007 berört klubben och vårt arbete.


Flera medlemmar behöver arbeta med och kring Spruthusets samlingar och medlemsantalet måste ökas. Klubben medverkar i lokalt turistsamråd och vill ingå i olika nätverk och vill kunna öppna på kort varsel i samband med andra verksamheter. Under året har vi blivit medlem i Bergslagskanalen.


Samlingarna

Inga ändringar har skett. Ett antal bildserier disponeras liksom några fler äldre böcker. Förrådet i Nässundet är fyllt och ses till ett par gånger om året. Internationalbrandbilen har fått en del underhåll. Klubben har erbjudits visa ångsprutorna som finns i Karlskoga och Säffle.


Styrelsen

Ordförande har varit Björn Albinson, kassör Klas Helge, adjungerad, Jan Andersson, Lennart Andersson, Ingrid Andersson, Lars Nystadius och Anders Lundberg var suppleanter. Vid sista mötet invaldes Christoffer Andersson från Storfors. Styrelsen har haft tre pro­tokoll­förda sammanträden.Björn Albinson

Ordförande