Värmlands brandhistoriska klubbVerksamhetsberättelse för tiden 17 mars 2009 – 30 mars 2010

Brandhistorien

Verksamhetsåret inleddes med föredrag om lagar inom vårt område. 10 personer deltog

De innehållsrika listorna från Värmland berättar genom ca 1150 (1090) notiser om bränder och organisatoriska framsteg. Här anges även viktiga regler och förändringar som berört hela landet. Listan med stora bränder och olyckor före 1950 från hela landet kompletteras hela tiden med fler referenser och händelser och omfattade vid års­skiftet 830 (800) notiser.

Två artiklar har under året berört klubben och vårt arbete. En i Frêske lufta en i NWT om Storfors som brukssamhälle.

I samband med Brandkårshistoriska sällskapets möte i Ängelholm med temat Brandpumpar gjorde Björn en intervju med Lars Larsson, tidigare ägare till Albin Motor och sonson till grundaren. En artikel sammanställdes om Albins motorsprutor.

Spruthuset och utställningen

Denna sommar fanns turistinformationen i hotellet och de öppnade för våra besökare. Det kom totalt 160 under varav 40 via turistbyrån., 80 under minihästdagarna som Hotell Storfors arrangerade och 40 på andra tider

En ny monter med småsaker ställdes i ordning. Klubben dispo­nerar ett fd mobiliseringsförråd i Nässundet och har där, utöver två brandbilar, mycket annan utrustning som kanske behöver tömmas eftersom det finns en intressent som vill driva verksamhet i området.

Planering för guidning kring Storfors och brandhistoria har skett och kan påbörjas i sommaren 2010.

Ekonomi och medlemmar

Klubben hade vid årsskiftet 219 (225) med­lemmar. Av dessa är 129 från fyra kårer där alla är medlemmar mot redu­cerad avgift. Kassabehåll­ningen vid års­skiftet var ca 22 500 kr.

Tre informationsblad har skickats till medlemmarna. Hemsidan uppdateras regelbun­det. Ca 2300 (2300) besök blev det under 2009. LTH (brandingenjörutbildningen) och Karlstadregionens räddningstjänst har under året gjort länkar till hemsidan. Vi anges även som brandhistorisk källa av Wikepedia. Kurser med elever som ska bli brandmän använder uppgifterna tidigt i sin utbildning.

Projekt

Riksan­tikva­rieäm­betets anslag är helt förbrukat och redovisat. Ångspruteprojektet har inte gått framåt. Vi har sökt samarbete om lokalt föreningsarbete och fortsätter försöken kring ett skolprojekt men inga framsteg har skett. Diskussioner har förts om projekt i parken för att påminna om dess historia.

Framtiden

Klubben medverkar i lokalt turistsamråd och ingår i olika nätverk och bör kunna öppna på kort varsel i sam­band med andra verksamheter. Vi är med i Hembygdsföreningen, Brandhistoriska Sällskapet och Föreningen Berglagskanalen. Verksamhetsplanen är från 2008. Som vanligt behövs mer lokalt engagemang kring Spruthuset.

Styrelsen

Ordförande har varit Björn Albinson, kassör Klas Helge/Bengt Skallström, adjungerad, övriga styrelseledamöter var Jan Andersson, Lennart Andersson, Christoffer Andersson och Anders Nilsson. Anders Lundberg och Tonny Karlsson var suppleanter. Styrelsen har haft tre pro­tokoll­förda sammanträden.Björn Albinson

Ordförande