Värmlands brandhistoriska klubbVerksamhetsberättelse för tiden 30 mars 2010 – 24 mars 2011

Brandhistorien

Verksamhetsåret inleddes med ett möte i Storfors på temat historier och skrönor. 18 personer deltog och be­rättade både om roliga och allvarliga episoder. Brandhistoriska Sällskapet hade sitt höstmöte i Kristinehamn och Storfors med 22 deltagare från hela landet. Klubben hade ordnat program kring arkivering.

De innehållsrika listorna från Värmland berättar genom ca 1300 (1150) notiser om bränder och organisatoriska framsteg. Här anges även viktiga lagar, regler och förändringar som berört hela landet. Listan med stora bränder och olyckor före 1950 från hela landet tillförs fler referenser och händelser och omfattade vid års­skiftet 840 (830) notiser. De senaste åren har det blivit svårare att hitta fler händelser.

VF skrev om det brandhistoriska mötet och det gjorde även sällskapet. Frêske lufta hade en notis om sommaröp­pet i Spruthuset.

Spruthuset och utställningen

Denna sommar fanns turistinformationen i hotellet och de öppnade för våra besökare. Vi hade totalt 390 besö­kare sedan förra sommaren. 110 (40) kom via hotellet. 160 (80) Storfors Fair. 50 kom på försäsongen och 70 under hösten. Eftersom många besökare är barn så ger det inte så stora inkomster.

Inga ändringar är gjorda i utställningen men en nygjord vattentunna, av äldre modell, har gjorts klar och visas. Verksamhet och planer har redovisats för kommunen. Vi behöver förnya avtalet som reglerar vårt lån av lokalerna. En vattenskada under vintern har inte blivit helt återställd. Viss rensning sker vid förrådet i Nässundet.

Guidning kan nu ske kring Storfors och brandhistoria. Troligen är det bra om vi kan ger mer information om ortens historia.

Ekonomi och medlemmar

Klubben hade vid årsskiftet 220 (219) med­lemmar. Av dessa är 129 från fyra kårer där alla är medlemmar mot redu­cerad avgift. Kassabehåll­ningen vid års­skiftet var ca 23 200 kr. Verksamhetsplanen är från 2008.

Tre informationsblad har skickats till medlemmarna. Hemsidan uppdateras regelbun­det och där var det ca 2100 (2300) besök 2010. Nättidningen Svensk historia länkar till vår sida.

Projekt

Varken ångsprute- eller skolprojektet har gått framåt. Diskussioner har förts om projekt i parken för att påminna om dess historia och de fortsätter. Riksantikvarieämbetet har sett, med glädje, vår hemsida och brandskyddsfol­der. De föreslår ett möte kring Värmlands kultursektors krishantering. Undertecknad var med på invigning av blåsmaskin i Storbrohyttan och har uppvaktats om medverkan i Hembygdsförbundets planer kring Järnets Väg. Vid ett senare besök i Storbrohyttan visades ett par äldre pumpar . Vi funderade också på ett gemensamt arran­gemang i Filipstad.

Framtiden

Klubben medverkar i lokalt turistsamråd för Östra Värmland och i samband med en träff besöktes Spruthuset. Vi bör kunna öppna på kort varsel i sam­band med andra verksamheter. Vi är med i Hembygdsföreningen, Brandhistoriska Sällskapet och Föreningen Berg­slagskanalen. Som vanligt behövs mer lokalt engagemang kring Spruthuset.

Styrelsen

Ordförande har varit Björn Albinson, kassör Bengt Skallström, adjungerad, övriga styrelseledamöter var Jan Andersson, Lennart Andersson, Christoffer Andersson och Anders Nilsson. Anders Lundberg och Tonny Karlsson var suppleanter. Styrelsen har haft två pro­tokoll­förda sammanträden.

Björn Albinson

Ordförande