Värmlands brandhistoriska klubb

Verksamhetsberättelse för tiden 24 mars 2011 – 22 mars 2012

Brandhistorien

Verksamhetsåret inleddes med ett möte i Karlstad där vi diskuterade framtida teman för klubben och vi kom fram till att mer bör göras kring tiden efter 1950 vilket även kan locka fler medlemmar,

De innehållsrika listorna från Värmland berättar genom drygt 1400 (1300) notiser om bränder och organisato­riska framsteg. Här anges även viktiga lagar, regler och förändringar som berört hela landet. Listan med stora bränder och olyckor före 1950 från hela landet tillförs fler referenser och händelser och omfattade vid års­skiftet drygt notiser. På hemsidan har tillförts nya avsnitt med Kuriosa och Företag med brandskyddsprodukter. Brev om hemsidan har sänts till högskolor med byggutbildningar och till brandkonsulter med flera varpå en viss ökad besöksfrekvens noterats. Sidan uppdateras regelbun­det och hade 2240 (2100) besök 2011. Undertecknad höll föredrag om äldre tiders bygglagar vid SBF:s brandskyddsledaredagar. Kommunarkiv i Karlstad har bidragit med flera äldre brand- och byggordningar som ska inskrivas. Kommunarkiven i Filipstad och Kristinehamn är tillskriva om samma sak. Från MSB har vi fått ett antal kopior på tidiga lagar om brandfarliga och explosiva varor och de ska också läggas på hemsidan.

Spruthuset och utställningen

Denna sommar hade vi stängt på grund av arbete med att återställa vattenskadan från förra. Verksamhet och planer har redovisats för kommunen. Förslag på nytt avtal är utlovat. Det finns underlag att också berätta om Storfors historia, vi ska få teckningar från kommunen.

Klubben medverkar i lokalt turistsamråd för Östra Värmland. Vi är med i Hembygdsföreningen, Föreningen Berg­slagskanalen och Brandhistoriska Sällskapet. I november 2011 informerade jag om verksamheten vid en räddningschefsträff i Bofors.

Ekonomi och medlemmar

Klubben hade vid årsskiftet 208 (220) med­lemmar. Av dessa är 129 från fyra kårer där alla är medlemmar mot redu­cerad avgift. Kassabehåll­ningen vid års­skiftet var ca 35 600 kr. Den markanta ökningen beror att vi sålde skrot och en International 1963 som var i dåligt skick. Verksamhetsplanen är från 2008.

Tre informationsblad har skickats till medlemmarna. Nu lägger vi även ut en del som inte varit i informations­bladen på hemsidan.

Projekt

Varken ångsprut- eller skolprojektet har gått framåt. Kontakt har tagits med John Ericsson Sällskapet men inget gjort kring skoltankarna. Diskussioner har förts med intressenter om ett projekt i parken för att påminna om dess historia och de fortsätter. Tanken var att söka Leaderprojekt för uppmärkning av parken men övriga ansåg att en allmän uppsnyggning bör sker först. Kommunen har lovat något besked som kan påverka hur vi går vidare.

Framtiden

Ordförande besökte Tidaholm där Brandhistoriska Sällskapet hade möte kring dess framtida inriktning. Ett för­slag om utställning i Värmlands Museum är inte besvarat ännu.

I november informerade jag kåren i Storfors om historiska bränder där, vad vi gjort och vill göra alla. Resultat är att vi ska börja ett samarbete med kamratföreningen. Ett förslag är ställt till Idrottsalliansen i Storfors om öppet­hållande vid större evenemang. Det ska ske mot avgift men inget besked har kommit,

Styrelsen

Ordförande har varit Björn Albinson, kassör Bengt Skallström (avliden 13 juni), adjungerad, övriga styrelsele­damöter var Jan Andersson, Lennart Andersson, Christoffer Andersson och Anders Nilsson. Anders Lundberg och Tonny Karlsson var suppleanter. Styrelsen har haft tre pro­tokoll­förda sammanträden.

Björn Albinson

Ordförande