Värmlands brandhistoriska klubb

 

Verksamhetsberättelse för tiden 22 mars 2012 – 26 mars 2013

Brandhistorien

Verksamhetsåret inleddes med ett möte i Kristinehamn med diskussion om materielens utveckling sedan 1940-talet. Från Arvika har vi fått deras äldsta brandtelegraf (ca 1896) med tillhörande utrustning. Årjäng har gett oss ett par flamskyddsdräkter och lite armatur.

De innehållsrika notislistorna från Värmland berättar genom drygt 1400 (1300) notiser om bränder och organi­sato­riska framsteg. Här anges även viktiga lagar, regler och förändringar som berört hela landet. Listan med stora bränder och olyckor före 1950 från hela landet har tillförts fler referenser och händelser och omfattade vid års­skiftet drygt 850 notiser. Hemsidan uppdateras regelbun­det och hade 2100 (2080) besökare under 2012. Björn talade för År­jängs brandveteraner och har hållit föredrag för Forshaga kyrkas frukostklubb. Intervjuer har skett med två av Karl­stadkårens äldsta pensionärer. Klubben har skaffat en diktafon samt utrustning för inplastning av informationsskyltar.

 

Spruthuset och utställningen

Vi hade öppet fem sommarveckor då det kom 170 besökare. 680 personer kom i samband med Storfors Fair. Totalt hade vi ca 900 besökare. Den 1 december visades gamla brandrisker i samband med Brandvarnardagen som ordnades av Kam­ratföreningen vid Storfors brandkår. Under årets skrevs 16 artiklar om verksamheten. Till stor del beror dessa på att den äldre Volvon togs ut vid bland annat nationaldagfirandet i Storfors. Ett par artiklar använde hemsidans uppgifter som underlag.

Klubben medverkar i lokalt turistsamråd för Östra Värmland. Vi är med i Hembygdsföreningen, Föreningen Berg­slagskanalen och Brandhistoriska Sällskapet. I november 2011 informerade ordföranden om verksamheten vid en räddningschefsträff i Bofors.

Inför sommaren satte vi upp de akvareller med Storfors historia vilka lånats ut av kommunen. Skyltar och texter på övriga föremål förnyades. Kamratföreningen hjälpte till med storstädning och tillsyn efter säsongen.

Stora skylten utomhus är helt ny och inne bytte vi föremålsskyltarna. Under sommaren fick barn leta när­bilder på föremål och fick små gåvor (från Bergslagens och Karlstadsregionens räddningstjänster, MSB och Länsförsäk­ringar). Detta var lyckat men de vuxna, som uppmuntrades att räkna som brandmän, var svårare att aktivera.

 

Ekonomi och medlemmar

Klubben hade vid årsskiftet 151 (208) med­lemmar. Av dessa är 77 från tre kårer där alla är medlemmar mot redu­cerad avgift. Torsbykåren hoppade av medlemskapet vilket förklarar största delen av tappet. En värvnings­broschyr har sänts ut. Kassabehåll­ningen vid års­skiftet var ca 28 600 kr. Verksamhetsplanen förnyades under året. Tre informationsblad har skickats till medlemmarna.

 

Projekten

Ett sista försök inleddes i januari att få fart på ångspruteprojektet. Styrelsen har beslutat att återta arbetet med en Leaderansökan om skylt i parken kring Spruthuset. Kommunalrådet Jildestens idé om en ”mekarklubb” där våra samlingar kan utgöra en del är under planering i kommunen. Skolprojektet ligger stilla.

Framtiden

För­slag om utställning i Värmlands Museum var inte intressant nog att genomföra men man har accepterat ett förslag om föredrag den 24 april. Tankar finns att medverka till en skrift om Karlstads brandskydd eller yrkets förändringar inom kåren. Diskussioner om ett förnyat avtal med kommunen har inte slutförts – vi avvaktar. Ge­nom ett ökat fokus på Storfors tycks intresset öka för besök men fortfarande saknas resurser för att guida. Varje år behövs en nyhet som lockar till skriverier om Spruthuset.

Styrelsen

Ordförande har varit Björn Albinson. Styrelsen i övrigt bestod av Kenneth Johansson, Christoffer Andersson och Anders Nilsson. Anders Lundberg (kassaförvaltare) och Tonny Karlsson var suppleanter. En plats har varit vakant. Styrelsen har haft tre pro­tokoll­förda sammanträden.

Björn Albinson, ordförande