Värmlands brandhistoriska klubbVerksamhetsberättelse för tiden 26 mars 2013 – 26 mars 2014

Brandhistorien

Verksamhetsåret inleddes med ett möte i Karlstad om våra lagars utveckling. Under våren fick jag hålla föredrag på Värmlands museum inför en gles publik. Behållningen blev att museet tycker vårt ämne är intressant.

Under året ha klubben inventerat kända brandstationer runt om i Värmland län. Det har skett med stöd av egna uppgifter och från kårerna. Idag finns 38 styrkor och vi fann att det funnits minst 76 kårer – en halvering har skett. Vid årsmötet 2014 ska detta diskuteras.

De innehållsrika notislistorna från Värmland berättar genom drygt 1600 (1400) notiser om bränder och organi­sato­riska framsteg. Här anges även viktiga lagar, regler och förändringar som berört hela landet. Listan med stora bränder och olyckor före 1950 från hela landet har tillförts fler referenser och händelser och omfattade vid års­skiftet drygt 850 notiser. Hemsidan, som nu är 15 år, uppdateras regelbun­det och hade 2150 (2100) besökare under 2013.

Ordföranden har träffat brandveteraner i Torsby som fått tillgång till lokal lämplig för ett brandmuseum.

Förrådet i Nässundet är välfyllt trots en att en del skrot bör säljas. Från Arvika Smide fick vi en motorspruta (VW). En del materiel har skänkts till Karlskogas nya brandstation.

Spruthuset och utställningen

Sommaren 2013 hade vi öppet vardagar under tre veckor (8-26 juli kl 10-16) med hjälp av två feriearbetande ungdom från kommunen. Vi hade då 194 besökare varav hälften barn. Drygt 700 personer kom i samband med Storfors Fair då vi hade fritt inträde. Totalt blev det ca 900 besökare under året. 30-40 ströbesökare har kommit under tider då vi haft stängt.

I år kom vi med den museigrupp som hålls samman av Värmlands Museum och från 2014 kommer Spruthuset att ingå i deras tryckta museiguide. Vi medverkade vid en museimässa 14-15 mars. Klubben är medlem i Bergslagska­nalen, i Värmlands hembygdsförbund och Brandhistoriska Sällskapet. Vi deltar även i en nationell satsning mot färre bränder ”Aktiv mot brand”.

Under årets skrevs 10 artiklar om verksamheten. Vi uppmärksammades bl.a. av Hemmets Journal, Skagerns Nyheter och Livsstil Värmland. Artiklar brukar komma i samband med at t vi kan presentera något nytt och vi ser hur redaktionell text lockar fler än annonser.

Även denna sommar fick barn leta när­bilder på föremål och fick små gåvor. Detta var lyckat men de vuxna, som uppmuntrades att räkna som brandmän, var liksom förra året svåra att aktivera.

Portarna är grundmålade av sommarens feriearbetare som fick handledning av en målarfirma och kommunen har i övrigt ordnat en del brister. Det finns förslag om ett förnyat avtal med kommunen om villkoren för att få disponera Sprut­huset och vi hoppas få detta formaliserat. Brandmannaklubben har haft regelbunden tillsyn under vintern.

Äldre Storforsare som besöker Seniorernas Hus hjälpte oss med namn på alla brandmän som 1941 var upp­ställda för fotografering utanför Spruthuset.

Ekonomi och medlemmar

Klubben hade vid årsskiftet 170 (151 förra året) med­lemmar. Av dessa är 98 från fyra kårer där alla är medlemmar mot redu­cerad avgift. Storforskåren är ny för året. Kassabehåll­ningen vid års­skiftet var ca 33 600 kr. En del överskotts materiel har sålts under året.

Projekten

Tillsammans med kommunen planerar vi en ansökan om bidrag från Allmänna Arvsfonden för att starta en Mekarklubb. En sådan klubb kan bidra till viss sysselsättning för yngre stor­forsare. Denna målgrupp ska medverka vid utformningen av en ansökan. En del av klubbens samlingar kan ingå i ”mekandet” tillsammans med ungdomarnas egna mekarbehov.

I samarbete med Värmlands Museum och skolförvaltningen i Storfors planeras aktivitetsdagar för klasserna som går i femman hösttermin 2014. Det är museets pedagoger som tagit initiativ i samband med att en av dem besökte Spruthuset.

Klubben har ett förslag klart till informationstavla om parken kring Spruthuset men fullföljde inte en ansökan till Leader Värmlands Bergslag eftersom deras tilldelade anslag var fulltecknat.

Det gick inte att få fart på ångspruteprojektet kring John Ericson.

Framtiden

Ge­nom ett ökat fokus på Storfors har intresset för besök ökat. Detta märks även i en del artiklar men fortfarande saknas resurser för att guida. Varje år behövs en nyhet som lockar till skriverier om Spruthuset.

Vi är fortfarande beroende av kommunens stöd med feriearbetare för att kunna ha öppet .

Under mars uppvaktades kommunalrådet om stöd till förråd sedan klubben blivit kontaktad för ev samarbete kring en större privat samling av brandbilar och ambulanser. I samband med detta aktualiserades en långsiktig plan med utbyggnad och nya aktiviteter såsom Brandman för en dag och arbete i skolan med brandmännens teknik.

Styrelsen

Hembygdsförbundet har under 2013 kartlagt den ideella tid som anslutna föreningar lägger ner på sin verksamhet. För vår del lade vi 240 timmar på administration (infoblad, styrelsemöten, kassaförvaltning, hemsida), 120 på evenemang (förberedelser och öppethållande exkl. feriearbetarnas tid) och 100 för vård av samlingarna inkl tillsyn av Spruthuset. Styrelsen har gjort det mesta.

Ordförande har varit Björn Albinson. Styrelsen i övrigt bestod av Kenneth Johansson, Christoffer Andersson och Anders Nilsson. Anders Lundberg (kassaförvaltare) och Tonny Karlsson var suppleanter. En plats har varit vakant. Styrelsen har haft tre pro­tokoll­förda sammanträden.

Björn Albinson, ordförande