Värmlands brandhistoriska klubb

 

Verksamhetsberättelse för tiden 26 mars 2014 – 25 mars 2015

 

Brandhistorien

Verksamhetsåret inleddes med ett möte i Karlstad om nedlagda brandstationer och hur detta kan kompenseras. Ämnet behandlades av Vetenskapsradion strax efter vårt möte och de fick ta del av våra artiklar. Listan över brandstationer har kompletterats. Detta årsmöte arrangerades gemensamt med brandbefälsföreningen.

 

I samband med den stora skogsbranden i Västmanland kunde vår lista över stora bränder visa att nämnda brand är en de allra största sedan 1600-talet. Vi ombads att sammanfatta äldre släckteknik i skogen och MSB länkade till oss.

 

Värmlandsarkiv har fått råd om äldre brandsprutor inför en uppvisning och olika skyddsutrustningar fotograferades i Spruthuset för att illustrera en handbok från MSB.

 

De innehållsrika notislistorna från Värmland berättar genom ca 1650 (1600) notiser om bränder och organi­sato­riska framsteg. Här anges även viktiga lagar, regler och förändringar som berört hela landet. Listan med stora bränder och olyckor före 1950 från hela landet omfattade vid års­skiftet drygt 870 notiser. Det har blivit svårare att hitta fler händelser. Hemsidan, som nu är 16 år, uppdateras regelbun­det och hade 2150 (2150) besökare under 2014.

 

Våra artiklar om utvecklingen i hela landet används nu som underlag till Brandhistoriska Sällskapets hemsida som därmed kompletteras med tematiska genomgången av utvecklingen. Detta görs av Björn Albinson tillsammans med museiföreningen vid Storgöteborgs räddningstjänst.

 

Spruthuset och utställningen

Denna sommar hade vi öppet vardagar under tre veckor med hjälp av två feriearbetande ungdom från kommunen. Vi hade då ca 190 besökare varav hälften barn.  40-50 ströbesökare har kommit under andra tider samt 50 skolbarn i samband med historiedagen. Totalt blev det 390 besökare.

 

Årets nyheter var bilder på äldre brandmän i Storfors (1941-1959). För deras identifiering fick vi hjälp från Seniorernas Hus. Bilderna är överlämnade till räddningstjänsten. Nytt för året var också ett antal olika brandskåp som förr var vanliga i större samhällens gatubild.

 

I samarbete med Värmlands Museum och skolorna genomfördes en historiedag i september. Klass 5 och 6 från Vargbroskolan och Bjurtjärns skola fick ta del av Storfors äldre historia med utgångspunkt i parken kring Spruthuset. Eleverna fick även prova en lagningskedja och spruta vatten från en äldre pump.

 

Den gamla Volvon visades upp vid Familjedagen den 6 juni i Storfors och vid en veteranträff i Nässundet. Dessutom var den med när nya räddningsstationen i Karlskoga invigdes. Då kördes den av landshövding Rose-Marie Frebran. I samband med detta visade klubben äldre brandmaterial.

 

Klubben är medlem i Bergslagska­nalen, i Värmlands hembygdsförbund, Värmlands Museums bestående av 42 olika museer. Klubben är med i Brandhistoriska Sällskapet som regelbundet citerar vårt informationsblad. Vi deltar i den nationella satsningen för färre bränder ”Aktiv mot brand”.

 

Under årets skrevs 12 artiklar om verksamheten. Artiklar kom i samband med att årets tema presenterades och efter skolornas museidag Även denna sommar fick barn leta när­bilder på föremål och fick små gåvor.

 

Portarna blev färdigmålade av sommarens feriearbetare. Förslag om nytt avtal med kommunen har kommenterats men är inte underskrivet. Brandmannaklubben som har haft regelbunden tillsyn under vintern stöttade med städning inför öppningen.

 

Vi har bidragit med bilder till en ny bok ”Värmlandsresan” av Gunnar Lundkvist. Björn har hållit föredrag för två Rotaryklubbar i Karlstad samt träffat en grupp lokalhistoriker i Storfors. Information gavs vid ett chefsmöte för räddningstjänsterna. Brigadmuseum önskar medverkan med brandbil mm när de ska erinra om fredsslutet 9 maj 1945 – vi kan göra det tillsammans med räddningstjänsten

 

Ekonomi och medlemmar

Klubben hade vid årsskiftet 168 (170 förra året) med­lemmar. Av dessa är 98 från fyra kårer där alla är medlemmar mot redu­cerad avgift, 63 enskilda personer och sju företag eller motsvarande.. Kassabehåll­ningen vid års­skiftet var ca 29 000 kr. En liten broschyr om Spruthuset togs fram men inga aktiva medlemsvärvningar har skett. Planer finns för att locka fler företag och enskilda personer att bli medlemmar eller på annat sätt stödja verksamheten.

 

Projekten

Inga framsteg har skett kring ansökan om bidrag från Allmänna Arvsfonden för att starta en Mekarklubb. Som förberedelser har fordonskunniga tittat på vår Volvo Snabbe från Väse. Den 25 mars planeras ett möte med ungdomar i Storfors under ledning av Arbetsförmedlingen.

 

Leader Värmlands Bergslag får nya pengar under 2015 och vi kanske ta upp förslaget om skyltning i parken.

 

Ångspruteprojektet kring John Ericson ligger still. Kontakt har sökts med John Eriksson-gruppen i Filipstad.

 

Kommunen har uppvaktats om möjligheter att få stöd med garage och förråd till ett större antal brandbilar och ambulanser som ägs av Stefan Udnie samt plats för materiel som klubben har i Nässundet. Stefan har fått plats för ett par bilar och visst hopp finns om mer utrymme. Om detta går i lås kan olika nya projekt provas – t.ex. ”Brandman för en dag” och ”Brandmannateknik för barn och ungdom”. Viss planering är inledd för att avveckla förrådet i Nässundet. Detta påskyndas efter ett inbrott under februari. Polisen var på plats. Inga spår gick att säkra men inget tycks vara stulet.


 

 

Framtiden

Omfattningen av vår verksamhet har varit konstant under ett antal år och nivån är vad vi klarar. Det är fortfarande svårt att få mer stöd från Storforsbor. Bekymret delar vi med andra föreningar vilket märktes vid en föreningskväll i Kulturhuset vi och ett antal verksamheter presenterades. Ett ökat lokalt engagemang är nödvändigt för vår långsiktiga uthållighet och för att driva olika projekt.

 

Ge­nom ett ökat fokus på Storfors har intresset för besök ökat. Detta märks även i en del artiklar men fortfarande saknas resurser för att guida. Vi är beroende av kommunens stöd med feriearbetare för att kunna ha öppet.


Styrelsen

Ordförande har varit Björn Albinson. Styrelsen i övrigt bestod av Kenneth Johansson, Christoffer Andersson, Stefan Udnie och Anders Nilsson. Anders Lundberg (kassaförvaltare) och Tonny Karlsson var suppleanter. Styrelsen har haft tre pro­tokoll­förda sammanträden. Björn deltog vid Sällskapets träff i Gysinge

 

Verksamhetsplanen reviderades under året och vi ska framöver göra detaljerade planer inför varje år.

Björn Albinson, ordförande