Värmlands brandhistoriska klubb

 

Verksamhetsberättelse för tiden 30 mars 2016 – 28 mars 2017

 

Brandhistoriens fördjupning

De innehållsrika listorna från Värmland berättar genom ca 1900 (1700) notiser om bränder och organi­sato­riska framsteg. Mycket av detta kommer från Karlstad biblioteks Värmlands­rum där ca 200 titlar är lästa. Här anges även viktiga lagar, regler och förändringar som be­rört hela landet. Förteckningen med stora bränder och olyckor före 1950, från hela landet, omfat­tade vid års­skiftet 870 notiser. Det är allt svårare att hitta fler notiser men en del kan komplet­teras och fördjupas. Alla källor är noterade.

Hemsidan är förnyad och har fått ny bild på startsidan. Uppdatering sker regelbundet och är förenklad. Räkneverket har varit ur funktion men sedan oktober har vi som förut 5-6 besök per månad.

Karlstad Brandkårs jubileumsbok (125 år med yrkeskår) blev färdig men allt framtaget material fick inte plats och kommer att användas av klubben. Jubiléet firades med öppet hus och utställning av gammalt och nytt. Pressen använder vår hemsida som källa vid återblickar efter större bränder. Brandhistoriska Sällskapet har fått sju historiska teman till sin hemsida och detta är gjort av undertecknad tillsammans med Ola Nilsson vid Storgöteborgs räddnings­tjänst. Jag har medverkat vid sortering av äldre brandlitteratur mm som stått i MSB:s förråd. Dubbletter är lämnade till Sällskapet. Klubben har anmält intresse för en del annan historisk utrustning från samma förråd.

I november fick ca 70 anställda vid explosivämnestillverkning i Björkborn höra på intervjun från olyckan 1940. Räddningstjänstens veteraner i Kristinehamn fick se bilder mm vi fått från förre brandchefen Bertil Håkanssons dotter. En del fick man behålla och annat har klubben kvar. Bergslagens räddningstjänst lämnade över en handbrandspruta som kommit från SJ

 

Spruthuset och utställningen

Sommaren 2016 hade vi öppet vardagar under tre veckor med hjälp av två feriearbetande ungdomar från kommunen. Då kom 245 besökare vilket var totalt för året

Klubben är medlem i Bergslagska­nalen, Värmlands hembygdsförbund, Värmlands Museer bestående av 42 olika besöksmål. Klubben är också med i Brandhistoriska Sällskapet som regelbundet citerar vårt informationsblad. Vi deltar i den nationella satsningen för färre brän­der ”Aktiv mot brand”. Vi är med i föreningen Kristinehamn Nostalgi och Nutid (KNN) som har planer på museiverksamhet.

Under året skrevs inget om verksamheten utöver vad Storfors hade i sin tidning Frêske Lufta och på hemsidan.

 

Vi har tecknat nytt avtal kring vårt nyttjande av Spruthuset.

 

Ekonomi och medlemmar

Klubben hade vid årsskiftet 159 (161 förra året) med­lemmar. Av dessa är 98 från fyra kårer där alla är medlemmar mot redu­cerad avgift, 54 enskilda personer och sju företag eller mot­svarande. Kassabehåll­ningen vid års­skiftet var ca 28 200 kr.

 

Projekten

Inga framsteg har skett kring ansökan om bidrag från Allmänna Arvsfonden angående en Me­karklubb. Transportstyrelsen avslog vår begäran att få Volvo Snabben registrerad på oss. De­ras beslut byggde på att Försvaret ”förbjuder” registrering eftersom de inte kan se överlåtelsen i sina papper. Vi har överklagat till Förvaltningsrätten i Karlstad.

Ångspruteprojektet kring John Ericson ligger still.

Idén att använda yrkets teknik för läromedel eller demonstrationer lever. Undertecknad skri­ver nu fylliga förklaringar med många exempel och förslag på praktiska moment.

Framtiden

Utställningen i Spruthuset är bra och uppskattad. Öppethållandet fungerar med kommunens hjälp. Men det är mycket arbete för dessa tre veckor och besökare frågar efter mer öppet. Via en artikel i Frêske Lufta (februari 2016) efterlyste vi guider utan resultat. Vi bjuder in till en studiecirkel under tre kvällar i april och hoppas på stöd för visningar men framför allt mer lokalt engagemang med nya verksamheter i parken. Kommunala chefer har önskat att vi har mer öppet.

Styrelsen

Ordförande har varit Björn Albinson. Styrelsen i övrigt bestod av Henrik Svensson, Christoffer Andersson, Stefan Udnie och Anders Nilsson. Anders Lundberg (kassaförvaltare) och Tonny Karlsson var suppleanter. Styrelsen har haft tre pro­tokoll­förda sammanträden.

För varje år tar styrelsen fram en arbetsplan som bygger på gällande verksamhetsplan från 2014.

Björn Albinson

Ordförande