Värmlands brandhistoriska klubb

 
Verksamhetsberättelse för tiden 28 mars 2017 – 21 mars 2018

 

Brandhistoriens fördjupning

Våra listor från hela Värmland berättar genom ca 2000 (1900) notiser om bränder och organi­sato­riska förbättringar. Där visas även lagar, regler samt framsteg och hur de berört Värm­land. Förteckningen med stora svenska bränder och olyckor före 1950 omfat­tade vid års­skiftet 878 händelser. Nu återstår mest mindre komplet­teringar. Hemsidan uppdateras regelbundet. Vi hade under 2017 1650 besökare (ca 4,5/dag) vilket var en minskning. Pressen använder hemsidan som källa vid återblickar efter större bränder. Det kommer regelbundet frågor från släkt- och hembygdsforskare samt andra lokalhistori­ker. Listorna över samlingarna är uppdaterade. Vi har ca 600 föremål, ca 500 böcker, ca 90 andra skrifter och ca 50 bilder. En del av detta är lån.

Alla räddningstjänster informeras regelbundet som ett led i att öka intresset för vår historia. Vi betonar att vi arbetar för hela Värmland.

 

Spruthuset, utställning och annan verksamhet

I år var det öppet två veckor tidigare än normalt vilket gjorde att vi bara hade 103 besökare vilket var knappt hälften jämfört med tidigare år. Detta berodde på kommunens tilldelning av skolungdom. Nytt för i år var också att klubben an­ställde och fick föreningsbidrag för våra kostnader. Två föredrag genomfördes i Arvika, ett för släktforskare och det andra för en bre­dare publik. Den planerade studiecirkeln kunde inte genomföras på grund av få anmälningar. Men nio in­tresserade personer träffades ändå vid tre tillfällen vilket gav underlag till en rapport till kommunen med förslag om fortsatt arbete. Rapporten ansågs vara ett bra underlag till fortsatt arbete.

Riksantikvarieämbetet ordnar varje år en Kulturarvsdag där temat 2017 var ”kulturmil­jöer att be­vara”. Klubben ordnade en tipspromenad i om­rådet och hade öppet i Spruthuset. Tidningar­na skrev en del om studie­cirkeln och ganska mycket om Kulturarvsdagen som ordnades för första gången i Stor­fors. Kommunen deltog med tipspromenad för barnen, insamling av be­gagnad sportut­rustning och korvgrillning. Arrangemanget (10/9) lockade 66 personer.

”Vackra industribyggnader så som Spruthuset fyller en funktion för besöksnäringen och kul­turen” så står nu i Storfors vision för 2030. Kommunen har 2018 budgeterat för att renovera gångbron i parken.

Under året skrevs inget om verksamheten utöver vad Storfors hade i sin tidning Frêske Lufta och på dess hemsida.

Klubben är medlem i Bergslagska­nalen, Värmlands hembygdsförbund, Värmlands Museer bestående av 42 olika besöksmål. Klubben är också med i Brandhistoriska Sällskapet som regelbundet citerar vårt informationsblad. Vi deltar i den nationella satsningen för färre brän­der ”Aktiv mot brand”. Vi är med i föreningen Kristinehamn Nostalgi och Nutid (KNN) som har planer på museiverksamhet.

 

Utställningen förnyades med berättande texter. En del utrustning togs undan. Den gamla Vol­von körs inte längre pga. dåliga däck. Bergslagens räddningstjänst äger bilen och kommer att bekosta nya däck. Avtalet om vårt nyttjande av Spruthuset blev klart och under hösten snyggades tak och väggar upp.

 

Ekonomi och medlemmar

Klubben hade vid årsskiftet 160 (lika) med­lemmar. Av dessa är 98 från fyra kårer där alla är medlemmar mot redu­cerad avgift, 55 enskilda personer och åtta företag eller mot­svarande. Kassabehåll­ningen vid års­skiftet var ca 25 000 kr. Vi tappade 3-4000 kr i entréavgifter jäm­fört med 2016.

 

Projekten

Personer i Storfors var intresserade av att starta en me­karklubb men vi tackade nej till samar­bete eftersom den föreslagna inriktningen låg för lång från vår idé. Förvaltningsrätten avslog vår överklagan om Volvo Snabben därför att Försvarsmakten inte accepterar vår beskrivning av åt­komsten. Nu söker vi rådgivning från Motorhistoriska Riksförbundet. Ångspruteprojektet kring John Ericson ligger still. Idén att använda yrkets teknik för läromedel eller demonstra­tioner lever och det finns en fyllig förklaring som används för att marknadsföra tanken.

Sammanfattning

Vi ger en bra och fyllig bild över utvecklingen som den skett i Värmland. Klubben fortsätter att driva verksamheten på det sätt vi gjort under många år men den är ganska per­sonbero­ende. Driften av museet klaras tack vare kommu­nens stöd för anställda ungdomar och vi har lokalen utan kostnad. Verksamheten uppskattas av kommunens ledning men trots klubbens an­strängningar klarar vi inte att ha mer öppet. Till detta behövs att fler engagerar sig lokalt. Ty­värr leder detta till att vi inte kan öppna sommaren 2018 eftersom vi saknar en lokal styrel­semedlem.

Framtiden

Utställningen i Spruthuset är bra och uppskattad men skulle behöva en större översyn. Den textmässiga delen av historien utvecklas kontinuerligt.

Styrelsen

Ordförande har varit Björn Albinson. Styrelsen i övrigt bestod av Henrik Svensson, Christof­fer Andersson, Stefan Udnie och Anders Nilsson. Anders Lundberg (kassaförvaltare) och Tonny Karlsson var suppleanter. Styrelsen har haft tre pro­tokoll­förda sammanträden. För varje år tar styrelsen fram en arbetsplan som bygger på gällande verksamhetsplan från 2014.

För styrelsen

Björn Albinson

Ordförande