Verksamhetsberättelse för tiden 24.2 1998 till 10.3 1999

Styrelse
Ordförande har varit Nils Weslien, sekreterare Björn Albinson och kassör Monica Rhodiner. Styrelseledamöter var Bengt Röös och Hans Oscarsson. Sven-Ove Svensson och Morgan Johansson har varit suppleanter. Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden.

Ekonomi
Finns i separat redogörelse. Vi har tacksamt mottagit 10.000 kr som stöd från Landstingets Kulturnämnd. Detta bidrag användes helt till att iordningställa utställningen. Klubben hade vid årsskiftet 66 (21 st förra året) medlemmar varav ett företag.

Verksamhet
Under sommaren drev vi, på prov, brandmusem i halva Storfors Spruthus. Kommunen beskrev det som en stor succé. 940 besökare kom under sommaren. Det gick att hålla öppet tack vare stöd från kommunen, Bergslagens Räddningstjänst och ALU. Iréne Johansson arbetade i Spruthuset hela sommaren. Reslutat av utställningen har muntligt och skriftligt redovisats till kommunen. Till sommaren 1999 disponeras hela byggnaden och utställningen kan utvidgas. Under året har vi haft täta kontakter med Storfors kommun om den fortsatta verksamheten och om planerna för området kring Spruthuset. Till sommaren öppnas i grannbyggnaden ett vandrarhem och turistbyrån flyttas in i samma hus.

Vi blev omskrivna i tio tidningsartiklar under 1998. Dessutom uppmärksammade vi i Näverluren, Freska Lufta och Bryggan samt av närradion i Kristinehamn och Örebro. Två förfrågningar om deltagande med uppvisning av brandmaterial inkom men vi kunde inte medverka. Klubben blev 1998 medlem i Hembygdsförbundet.

Klubben har fått mer äldre brandmateriel. Genom brev till räddningstjänster och industrier har materiel lokaliserats. Utöver det som visas har vi en trailer fylld med gamla motorsprutor samt tillgång till en av Karlstad brandkår upprustad Albin-spruta. Från Kristinehamn har vi fått en VW-spruta. Ett deponeringsavtal upprättas när materiel utlånas till klubben. Hammarö Hembygdsförening låter oss låna två äldre hästdragna brandvagnar och en större handpump. Fem-sex stora brandbilar skulle redan idag kunna ställas ut i Storfors om där fanns lämpligt utrymme.

Fyra informationsblad har skickats alla medlemmar. En inbjudan till medlemskap har gått ut till alla kårer i Värmland. Kontaktpersoner utses vid allt flera kårer. Klubben har egen hemsida på Internet genom Anders Lundbergs försorg. Där finns även en engelsk beskrivning och vi har, som första svenska brandmuseum, en internetanslutning från Fire Museum Directory. En verksamhetsplan finns och Värmlands Museum kommer att ge oss fackkunnigt stöd.

På styrelsemötet den 15 april kom vi på idén att göra kopior på John Ericssons ångspruta. Han konstruerade, i London, världens första ångspruta. Dessa planer har under året bearbetats och projektet verkar vara genomförbart. En mängd kontakter har tagits och ett bra underlag har sammanställts. Nu återstår att finansiera arbetet.

Kommande sommar ska vi ta inträde i Spruthuset och därmed förbättra ekonomin. Planering pågår för att ha en mindre servering. Klubben kan troligen medverka vid någon uppvisning. En lokal utöver Spruthuset behövs för diverse materiel som inte är i utställningsbart skick och några brandbilar. Styrelsen söker pengar för detta.

Nästa år ska vi fortsätta ansträngningarna att hitta, bevara och visa äldre brandmaterial. Kombinationen av att visa utrustning, bilder och hur man från Värmland påverkat brandförsvarets utveckling har visat sig unik för landet och lyckad. Ytterligare minnen och skrönor behöver bevaras. Klubben ska ta initiativ till sådan verksamhet. Utöver ideellt arbete behövs pengar utöver vad vi får från medlemsavgifter och inträde. Klubben ansöker hos kända bidragsgivare.